Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri informationsinfrastruktur)

den 8 mars 2005

Ministerrådet räcker långnäsa åt parlamenten

EU:s ministerråd valde i måndags att visa sitt totala förakt för såväl det folkvalda EU-parlamentet som för de demokratiska spelreglerna.

Genom att bryta mot procedurreglerna för hur beslut i ministerrådet ska tas, lyckades ordförandelandet Luxemburg pressa igenom ett godkännande av förslaget till direktiv om mjukvarupatent. Europaparlamentet har vid ett flertal tillfällen visat sitt tydliga missnöje med direktivet i rådets tappning, och inte ens i ministerrådet självt åtnjuter texten längre den erforderliga majoriteten.

Men inte ens det hjälpte, när ordförandelandet vägrade att behandla en begäran om så kallad B-punkt från Danmark, Polen och Portugal, och avslog den utan omröstning.

Det inträffade sätter det demokratiska underskottet inom EU i blixtbelysning, och reser allvarliga frågetecken inför den nya konstitutionen. Den riskerar att permanenta den rådande situationen med ett ministerråd och en kommission som behandlar de folkvalda parlamentarikerna som luft, och istället låter sig styras av de utomeuropeiska storföretagens lobbyister.

-Ministerrådet och kommissionen är som ett skenande snälltåg, säger Christian Engström från den svenska avdelningen av FFII, en europeisk organisation som arbetar mot införandet av mjukvarupatent. Någon måste få stopp på dem innan de allvarligt skadar Europa.

En kortfattad sammanfattning av den demokratiskt tveksamma hanteringen av frågan finns att läsa i ett öppet brev från europeiska FFII till de europeiska lagstiftarna. Där noteras också att förslaget till ny konstitution inte innehåller några mekanismer för att förhindra att kommissionen och ministerrådet även i fortsättningen väljer att sätta de demokratiska reglerna ur spel, på de folkvalda parlamentens bekostnad.

Dr Karl-Friedrich Lenz, professor i europarätt, säger i en kommentar:

-Just det här övergreppet mot procedurreglerna tjänar som ett utmärkt skolexempel på bristen på demokrati inom EU. Ordförandelandet Luxemburg hänvisar till vaga "institutionella skäl" för sitt handlande, men lyckas bara med att misskreditera ministerrådets legitimitet, och därmed hela EU-projektet.

Förutom europaparlamentet, har ett flertal nationella parlament också antagit resolutioner där man uppmanar ministerrådet och kommissionen att ta upp frågan om mjukvarupatent till en seriös diskussion, istället för att till varje pris försöka pressa ett illa genomtänkt beslut. Exempel på länder där de nationella parlamenten motsätter sig kommissionens och ministerrådets försök att införa mjukvarupatent i Europa är Danmark, Tyskland, Spanien, Polen och Holland. Varken kommissionen eller ministerrådet har tagit något som helst intryck av de parlamentens synpunkter.

I ett utspel för ett par veckor sedan deklarerade EU-kommissionens vice ordförande Margot Wallström att hon skulle åka runt till alla de europeiska parlamenten för att "stärka relationerna" med dem. Man undrar vad hon har tänkt säga.

"Tro inte att ni är nå't, det är vi och rådet som bestämmer" vore det hederligaste, eftersom det uppenbarligen är så som de icke-valda politikerna inom EU ser på saken. Men i högtidstalen brukar det förstås låta annorlunda.


Länkar:

Öppet brev från Jonas Maebe, FFII, till Europas lagstiftare:
http://wiki.ffii.org/OpenLtr050307En

EU-pressrelease om antagandet av direktivet:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/misc/84021.pdf

Prof.Lenz' kommentar:
http://k.lenz.name/LB/archives/000997.html

Margot Wallström om kontakterna med nationella parlament:
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/198&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Europeiska FFII: http://swpat.ffii.org


Den här pressreleasen: http://www.ffii.se/nyheter/press/p05-03-08.html

 


 

FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

 


FFII.se, 8 mars 2005
Texten är public domain.

 

 

patent">Slashdot